You are currently viewing Μεγάλη δικαίωση για το Ράδιο Σύνορα 98,7 στο Ν.Κιλκίς – Ανέτρεψε την αρχική απόφαση του ΕΣΡ για διαγραφή του από το μητρώο των νομίμως λειτουργόντων ραδιοφωνικών σταθμών

Μεγάλη δικαίωση για το Ράδιο Σύνορα 98,7 στο Ν.Κιλκίς – Ανέτρεψε την αρχική απόφαση του ΕΣΡ για διαγραφή του από το μητρώο των νομίμως λειτουργόντων ραδιοφωνικών σταθμών

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 17.1.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά.

Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, που είχε προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5773/11.10.2022 αίτησης θεραπείας του ιδιώτη ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΣΥΝΟΡΑ Νομού Κιλκίς, με την οποία ζητεί να ανακληθούν οι με αριθμό 53/2021 και 71/2022 αποφάσεις του ΕΣΡ, να επανεγγραφεί ο σταθμός του στο Μητρώο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων του ΕΣΡ και να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 239/18.10.2022, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα – νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 1203/ΕΣ/15.12.2022 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν για λογαριασμό του αιτούντος οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Αντώνιος Πετρίδης και Μάριος Σκανδαλής. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι Δικηγόροι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 15.2.2023 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 649/14.2.2023 υπόμνημα.

Την 8.1.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, προεδρεύοντα, σε αναπλήρωση της προέδρου του ΕΣΡ Ευτέρπης Κουτζαμάνη-Δρίλια, η οποία είχε κώλυμα, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Το μέλος Σωκράτης Τσιχλιάς ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο Ιωάννη Πολίτη και τα μέλη της Ολομέλειας: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη, οι οποίοι δεν μετείχαν στη συνεδρίαση κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση των εκπροσώπων του αιτούντος, αναγιγνώσκοντας την αίτηση θεραπείας, το υποβληθέν υπόμνημα του αιτούντος, την έγγραφη νομική εισήγηση, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια, τις προσβαλλόμενες αποφάσεις και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Τα παραπάνω μέλη δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζητήσεως, κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση των εκπροσώπων του αιτούντος και η δήλωσή τους αυτή καταχωρίσθηκε στα πρακτικά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους.
Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους … έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας …». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης … αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές … ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση (ΕΣΡ 53/2021), έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: «Από το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τους ισχυρισμούς του εγκαλουμένου, διατυπωθέντες προφορικώς και εγγράφως, προκύπτουν τα ακόλουθα: Στο νομό Κιλκίς λειτουργούσε (αυθαίρετα) την 1/11/1999 τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός από την συχνότητα 101,5 FM, ως ατομική επιχείρηση του εγκαλουμένου Μασμανίδη Θεόφιλου. Ήδη όμως ο εγκαλούμενος, όπως και ο ίδιος δέχεται (βλ. ιδίως το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1706/29.3.2021 υπόμνημά του) εγκατέλειψε την συχνότητα που είχε καταλάβει και χρησιμοποιούσε την 1/11/1999 και «μετατοπίσθηκε» αυθαίρετα σε άλλες συχνότητες, και δη στην 92,2 FM αρχικώς και στην 98,7 FM αργότερα.

Με βάση τα προεκτεθέντα, ο ισχυρισμός του εγκαλουμένου ότι δικαιούται να εκπέμπει από τη συχνότητα 98,7 FM είναι νομικώς αβάσιμος, αφού από καμία διάταξη νόμου ή γενικό νομικό κανόνα δεν προκύπτει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ή άλλη κρατική αρχή) έχει νόμιμη εξουσία να επιτρέψει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο την χρήση οποιασδήποτε ραδιοφωνικής συχνότητας διαφορετικής από εκείνη που εχρησιμοποιείτο στον σκοπητέο χρόνο (1-11-1999) ή υπό διαφορετικούς όρους υπό τους οποίους τότε εχρησιμοποιείτο. Σημειώνεται ότι στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση ο περαιτέρω ισχυρισμός του εγκαλουμένου, σύμφωνα με τον οποίο η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «ενέκρινε την αλλαγή της συχνότητας εκπομπής του σταθμού του». Τούτο δε, διότι από την επισκόπηση των επικαλούμενων αποφάσεων της ΕΕΤΤ, δεν προκύπτει ότι αυτές είχαν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται. Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται ότι ο εγκαλούμενος εγκατέλειψε την συχνότητα για την οποία του είχε χορηγηθεί βεβαίωση νομίμου λειτουργίας και, επομένως, έχει διακοπεί η έννομη αυτού σχέση με τη συχνότητα εκείνη και πρέπει να διαγραφεί ο ραδιοφωνικός του σταθμός από τον σχετικό πίνακα του ΕΣΡ».

Ο αιτών υπέβαλε στη συνέχεια την με αριθμό πρωτοκόλλου 4338/27.7.2021 αίτηση θεραπείας, ζητώντας να ανακληθεί η με αριθμό 53/2021 απόφαση του ΕΣΡ και να επανεγγραφεί ο σταθμός του στο Μητρώο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων του ΕΣΡ.

Η παραπάνω αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε με την με αριθμό 71/2022 απόφαση του ΕΣΡ, με το εξής σκεπτικό: «Ο αιτών δεν προσκομίζει κανένα «νέο» ουσιώδες δεδομένο υπό την προεκτεθείσα έννοια στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα. Δεν υπάρχει εξάλλου στην προσβαλλομένη κανένα νομικό σφάλμα που να μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση αυτής».

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας, ο αιτών επαναλαμβάνει ουσιαστικά τα επιχειρήματα που είχε προβάλει κατά την εξέταση της προηγούμενης (με αριθμό 4338/27.07.2021) αίτησης θεραπείας του. Υποστηρίζει ωστόσο ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του ΕΣΡ ενέχουν πρόδηλο νομικό σφάλμα, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η μετατόπιση του ραδιοφωνικού του σταθμού σε άλλη συχνότητα και τους αντικειμενικούς λόγους για τους οποίους η μετατόπιση αυτή ήταν νομικώς επιβεβλημένη.
Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται παραδεκτώς και εξετάζεται ως προς την ουσία της.

Το μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων εισήχθη στη βάση ενός ατελέστατου νομικού πλαισίου, το οποίο βασίστηκε ουσιαστικά στο πραγματικό γεγονός και μόνο ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε από μια συγκεκριμένη συχνότητα εντός των ορίων ενός συγκεκριμένου νομού κατά μία ρητώς αναφερόμενη στον νόμο χρονική στιγμή, ήτοι την 1η Νοεμβρίου 1999. Για τους υπαγόμενους στο μεταβατικό αυτό καθεστώς λειτουργίας σταθμούς προβλέφθηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 2778/1999, ΦΕΚ Α 295), που αφορούν:

1.    Την τήρηση των αναφερόμενων στον νόμο κανόνων λειτουργίας, σε σχέση με το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου από αυτούς προγράμματος.

2.    Την μη παρεμβολή τους στις συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

3.    Την μη παρεμβολή τους στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολιτικής Αεροπορίας και των Οργανισμών Τηλεπικοινωνίας καθώς και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.

Δεν γίνεται ρητή αναφορά στον νόμο στη συχνότητα, την οποία πρέπει να χρησιμοποιεί ένας υπαγόμενος στο μεταβατικό αυτό καθεστώς λειτουργίας ραδιοφωνικός σταθμός. Ωστόσο, συνάγεται ερμηνευτικώς, και με αναφορά στα ισχύοντα για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, ότι αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι εκείνη που χρησιμοποιούσε κατά τον χρόνο υπαγωγής του στο προσωρινό αυτό πλαίσιο νομιμότητας.

Εξάλλου, ουδεμία νομική βάση υφίσταται που να επιτρέπει στην οποιαδήποτε κρατική αρχή να εγκρίνει την αλλαγή της συχνότητας στην οποία αφορά η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ούτε ασφαλώς μπορεί η ηθελημένη απουσία μιας τέτοιας νομικής βάσεως να καλυφθεί μέσω ερμηνευτικών κατασκευών, γεγονός που προφανώς θα συνεπάγονταν ανεπίτρεπτη ανάληψη νομοθετικού έργου από όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Αν επιθυμούσε άλλωστε ο νομοθέτης να επιτρέψει την έγκριση μιας τέτοιας μεταβολής, θα είχε ασφαλώς φροντίσει να θεσπίσει σχετική ρύθμιση στα είκοσι πέντε περίπου έτη που έχουν παρέλθει από την πρόβλεψη του μεταβατικού καθεστώτος της νομίμου λειτουργίας.

Όταν επομένως ένας ραδιοφωνικός σταθμός μεταβάλλει τη συχνότητα εκπομπής στην οποία αφορά η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του, παύει να υφίσταται ένας από τους αναγκαίους όρους υπαγωγής του στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας, ο οποίος συναρτάται με την αδιάλειπτη εκπομπή του από την εν λόγω νόμιμη ραδιοφωνική του συχνότητα. Αποφασίζοντας στην περίπτωση αυτή το ΕΣΡ την ανάκληση της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του επίμαχου ραδιοφωνικού σταθμού, επιβεβαιώνει απλώς το πραγματικό γεγονός της μη αδιάλειπτης λειτουργίας του από τη νόμιμη ραδιοφωνική του συχνότητα, χωρίς να συνιστά αυτό επιβολή κύρωσης (πρβλ. ΣτΕ 3223/2015).

Ωστόσο, κατά την επιστήμη και τη νομολογία κάθε κρατική αρχή υποχρεούται να ασκεί τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί με τρόπο που να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς ερμηνευτικές εκδοχές και λύσεις. Δεν θα πρέπει επομένως κάθε αλλαγή συχνότητας από υπαγόμενο στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικό σταθμό να κρίνεται με τρόπο αυτόματο και άκαμπτο ως επιφέρουσα τη λύση της έννομης σχέσης που έχει εισαχθεί νομοθετικώς μεταξύ του σταθμού και της αρχικώς χρησιμοποιηθείσης από αυτόν συχνότητας, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται και οι συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες μπορεί να οφείλεται η μετατόπιση αυτή.

Δεν συνιστούν επομένως λόγο ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού μετατοπίσεις συχνοτήτων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι σε γεγονότα τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αιφνίδια και απρόβλεπτα και ήταν συνεπώς αδύνατον να αποτραπούν ακόμα και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ΣτΕ 80/2023, ΣτΕ 2383/2018, ΑΠ 171/2013). Δεν αποτελούν ωστόσο τέτοιον λόγο ανωτέρας βίας οικονομικής φύσεως ζητήματα, καθώς αυτά ανάγονται στους συνήθεις επιχειρηματικούς κινδύνους και είναι επομένως προβλέψιμα και αντιμετωπίσιμα. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί λόγος ανωτέρας βίας η παρεμβολή που τυχόν υφίσταται ένας νομίμως λειτουργών ραδιοφωνικός σταθμός από κάποιον άλλον επίσης υπαγόμενο στο ίδιο προσωρινό καθεστώς νομιμότητας σταθμό. Αν μεν η παρεμβολή αυτή γίνεται ενώ αμφότεροι οι σταθμοί εκπέμπουν από τις νόμιμες ραδιοφωνικές τους συχνότητες, το γεγονός αυτό οφείλεται στην επιλογή των συχνοτήτων που χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά τον χρόνο υπαγωγής τους στο καθεστώς της νομίμου λειτουργίας. Αν η παρεμβολή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων μίας εκ των εμπλεκομένων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί θεσμικώς με την υποβολή καταγγελίας στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.

Δεν συνιστούν επίσης λόγο ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού μετατοπίσεις που πραγματοποιούνται λόγω του γεγονότος ότι, σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου στον οποίον ανάγεται η υπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε καθεστώς νομίμου λειτουργίας, εκχωρείται από τον νομοθέτη στη Δημόσια Ραδιοφωνία η συχνότητα την οποία χρησιμοποιούσε ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός στον οικείο νομό.

Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η μεταγενέστερη εκχώρηση της αυτής συχνότητας στη Δημόσια Ραδιοφωνία γίνεται σε όμορο και όχι στον ίδιο νομό, προκύπτει ωστόσο ότι η συνέχιση εκπομπής του νομίμως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθμού από τη συχνότητα που χρησιμοποιούσε την 1η Νοεμβρίου 1999 θα προκαλούσε παρεμβολές στην εκπομπή της Δημόσιας Ραδιοφωνίας στον όμορο αυτόν νομό. Στις περιπτώσεις αυτές μάλιστα, η μετατόπιση του νομίμως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθμού σε έτερη συχνότητα είναι στην πραγματικότητα επιβεβλημένη, καθώς απαγορεύεται κατά νόμον η παρεμβολή του στις συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Ενόψει όμως του γεγονότος ότι ακόμα και στις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από την μετατόπιση ενός νομίμως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθμού συνέπειες στην εκπομπή άλλων νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, αλλά και παρεμβολές στις επικοινωνίες του στρατού και της αεροναυσιπλοΐας, για κάθε τέτοια μετατόπιση θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικώς ενημέρωση της κατεξοχήν αρμόδιας για τη χρήση του φάσματος των ραδιοφωνικών συχνοτήτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ραδιοφωνικός σταθμός του αιτούντος ήταν κάτοχος της με αριθμό 4286/Ε/728/29.3.2002 βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας (χορηγηθείσας από το πρώην Υπουργείο Τύπου). Βάσει αυτής, νομιμοποιούταν να εκπέμπει από τη συχνότητα 101.5 FM του Νομού Κιλκίς.

Από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ωστόσο ότι σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου στον οποίο αναγόταν η υπαγωγή του στο προσωρινό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας (1η Νοεμβρίου 1999) η συχνότητα 101.5 FM για τον Νομό Σερρών εκχωρήθηκε από τον νομοθέτη στη Δημόσια Ραδιοφωνία (με τη με αριθμό 75785 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β 1559/2000). Δεδομένης της μη εκχώρησης στη Δημόσια Ραδιοφωνία συχνοτήτων για τον Νομό Κιλκίς (με τη αριθμό 75786 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β 1559/2000), η κάλυψη του νομού αυτού από τη Δημόσια Ραδιοφωνία πραγματοποιείται από τις συχνότητες που έχουν απονεμηθεί σε θέσεις όμορων νομών, όπως εκείνες του Νομού Σερρών.

Με την με αριθμό 721/19/12.6.2014 Απόφαση, διαπιστώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων η ανάγκη μετατόπισης του ραδιοφωνικού σταθμού του αιτούντος σε συχνότητα άλλη από εκείνη στην οποία αφορούσε η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του, και συγκεκριμένα από τη συχνότητα 101.5 FM στην προταθείσα από τον ίδιο τον αιτούντα συχνότητα των 92.2 FM, λόγω της ανάγκης να εξασφαλιστεί η ακώλυτη χρήση από τη Δημόσια Ραδιοφωνία της συχνότητας 101.5 FM, η οποία της είχε στο μεταξύ εκχωρηθεί βάσει του Χάρτη Συχνοτήτων Ραδιοφωνίας Νομού Σερρών. Σημειωτέον ότι από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραπάνω Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προκύπτει ότι ο αιτών είχε ήδη μετακινηθεί στη συχνότητα 92.2 FM πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής, τουλάχιστον από το έτος 2013.

Ακολούθησε η έκδοση της με αριθμό 811/12/18.5.2017 Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 721/19/12.6.2014 Απόφαση όσον αφορά την αναφερόμενη σε αυτήν συχνότητα, με αντικατάσταση της συχνότητας των 92.2 FM από τη συχνότητα των 98.7 FM. Η αλλαγή αυτή έγινε κατόπιν σχετικού αιτήματος μετατόπισης του ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς προέκυψαν καταγγελίες για παρεμβολές του σταθμού του σε άλλες νομίμως λειτουργούσες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις όμορων νομών, λόγω της εκπομπής του από τη συχνότητα 92.2 FM. Σημειωτέον και πάλι ότι από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραπάνω Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προκύπτει ότι ο αιτών είχε ήδη μετακινηθεί στη συχνότητα 98.7 FM πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής, τουλάχιστον από το έτος 2016.

Είναι επομένως προφανές ότι η μετατόπιση του ραδιοφωνικού σταθμού του αιτούντος, αρχικά στη συχνότητα 92.2 FM και στη συνέχεια στη συχνότητα 98.7 FM, πραγματοποιήθηκε λόγω του γεγονότος ότι η εκπομπή του από τη συχνότητα 101.5 FM, στην οποία αφορά η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του, προκαλούσε παρεμβολές στην εκπομπή της Δημόσιας Ραδιοφωνίας από την συχνότητα 101.5 FM, η οποία και της είχε στο μεταξύ εκχωρηθεί βάσει του Χάρτη Συχνοτήτων Ραδιοφωνίας Νομού Σερρών. Δεδομένου ότι προστατεύεται νομοθετικώς η ακώλυτη εκπομπή της Δημόσιας Ραδιοφωνίας από τις συχνότητες που της έχουν εκχωρηθεί από τον νομοθέτη, η πρώτη ως άνω μετατόπιση έγινε ουσιαστικά σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης. Η επόμενη μετατόπιση στη συχνότητα 98.7 FM έγινε μεν λόγω παρεμβολών που προκλήθηκαν στις συχνότητες άλλων νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών από την εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού του αιτούντος από τη συχνότητα 92.2 FM, ωστόσο η γενεσιουργός αιτία των παρεμβολών αυτών ήταν και πάλι το γεγονός ότι ο ραδιοφωνικός αυτός σταθμός είχε υποχρεωθεί να μετακινηθεί από την αρχική του συχνότητα λόγω της μεταγενέστερης εκχώρησης στη Δημόσια Ραδιοφωνία της συχνότητας 101.5 FM, από την οποία λειτουργούσε στον Νομό Κιλκίς.

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις, οι μετατοπίσεις του ραδιοφωνικού σταθμού περιήλθαν τελικώς σε γνώση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, χωρίς πάντως πρωτοβουλία και υποβολή επισήμου αιτήματος του ιδιοκτήτη του, η οποία με την έκδοση των με αριθμό 721/19/12.06.2014 και 811/12/18.05.2017 αποφάσεων διαπίστωσε την ανάγκη πραγματοποίησης αυτών.

Είναι βέβαια αληθές ότι οι αποφάσεις αυτές ανακλήθηκαν με την με αριθμό 1042/6/29.08.2022 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, ωστόσο η ανάκληση αυτή βασίστηκε στην έκδοση των προσβαλλόμενων αποφάσεων του ΕΣΡ, με τις οποίες ανακλήθηκε η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού του αιτούντος.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Υπό τις ανωτέρω, εξαιρετικές, περιστάσεις, δεν συνιστά λόγο ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού του αιτούντος το γεγονός ότι κατέστη εκ των πραγμάτων ανέφικτη η συνέχιση της εκπομπής του από τη συχνότητα 101.5 FM, από την οποία λειτουργούσε κατά τον χρόνο υπαγωγής του στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας, λόγω της μεταγενέστερης εκχώρησης από τον νομοθέτη της συχνότητας αυτής στη Δημόσια Ραδιοφωνία, βάσει του Χάρτη Συχνοτήτων Ραδιοφωνίας Νομού Σερρών.

Γενομένης δεκτής της αίτησης θεραπείας του αιτούντος, καθίσταται άνευ αντικειμένου το υποβληθέν από αυτόν αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΜΟΛΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται την με αριθμό πρωτοκόλλου 5773/11.10.2022 αίτηση θεραπείας του ιδιώτη ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΣΥΝΟΡΑ Νομού Κιλκίς.
Ανακαλεί τις με αριθμό 53/2021 και 71/2022 αποφάσεις του ΕΣΡ.

Διατάσσει την επανεγγραφή του σταθμού του αιτούντος στο Μητρώο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων του ΕΣΡ, υπό τον όρο της λειτουργίας του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 2778/1999. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 8η Ιανουαρίου 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.             H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Δημοσιεύτηκε την 5η Φεβρουαρίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr